Giới Thiệu

1. Vị trí địa lý của xã

Xã Hòa Bình là một xã miền núi nằm ở phía Đông của thành phố Hạ Long, cách trung tâm Thành phố 25km. Phía Đông giáp xã Dương Huy – TP. Cẩm phả, phía Nam giáp Phường Quang Hanh – TP. Cẩm phả, Tây giáp xã Vũ Oai – TP. HL, phía Bắc giáp xã Đồn Đạc – huyện Ba Chẽ.

Bản đồ hành chính xã Hòa Bình

2. Lịch sử của xã:

Trên mảnh đất Hòa Bình, với 65 năm thành lập và phát triển và 61 năm thành lập chi bộ Đảng, trong suốt chặng đường ấy, nhân dân xã Hòa Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đã hết lòng đi theo cách mạng, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh mất mát, phát huy ý chí tự lực, tự cường giành được những thắng lợi to lớn, góp phần vào thắng lợi chung trong sự nghiệp cách mạng của cả nước.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù là một địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện Hoành Bồ, chưa thành lập được xã, nhưng Hòa Bình vẫn là địa bàn thực dân Pháp vè bè lũ tay sai o ép, cai trị hà khắc, đời sống của nhân dân vô cùng đói khổ, lầm than, cơ cực.

Hòa bình lập lại, mảnh đất và con người Hòa Bình được quan tâm củng cố, đầu tiên là sự kiện thành lập xã Hòa Bình ngày 06/2/1956, không lâu sau đó, Chi bộ xã Hòa Bình được thành lập ngày 15/12/1960. Được kiện toàn, củng cố và đi vào hoạt động, chính quyền và nhân dân trong xã dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua những khó khăn thách thức do hậu quả của chế độ thực dân nửa phong kiến để lại và do điều kiện tự nhiên không thuận lợi để tiến hành khôi phục, ổn định sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong tình hình cả nước có chiến tranh, Chi bộ xã Hòa Bình đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, vừa thực hiện nghĩa vụ hậu phương với Miền Nam ruột thịt. Trong những năm tháng ấy, đã có nhiều người con của xã Hòa Bình tình nguyện xung phong lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, có những người con của xã đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạnh, cho công cuộc thống nhất đất nước. Đó là sự hy sinh, mất mát song cũng là niềm tự hào, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ ngày nay tiếp bước noi theo.

Tổ quốc thống nhất, Hòa Bình cùng với cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới theo đường lối của Đảng, vượt lên trên những khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo của Đảng và điều kiện thực tiễn của địa phương, Chi bộ xã đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống, khai thác, tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đến năm 1988 Đảng bộ xã Hòa Bình được thành lập, qua 65 năm Đảng bộ xã Hòa Bình đã tổ chức 22 kỳ Đại hội, từ 01 đồng chí đảng viên sinh hoạt ghép với liên chi bộ Vũ – Thượng – Bình và 3 đảng viên khi thành lập chi bộ xã, đến nay, Đảng bộ xã đã có 77 đảng viên, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng được nâng lên, hoạt động của bộ máy Đảng, Chính quyền và các đoàn thể ngày càng được củng cố đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

Trên bước đường 65 năm xây dựng và phát triển, đã để lại cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình những bài học kinh nghiệm quý báu, đó là:

- Một là: luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; trong mọi hoàn cảnh lịch sử vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi sự thành bại của phong trào cách mạng của địa phương. Từ phương hướng, đường lối chung của Đảng, mà trực tiếp là của Huyện ủy Hoành Bồ, Đảng bộ xã Hòa Bình đã biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt theo từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương để lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã phát huy những lợi thế, khắc phục những khó khăn, yếu kém để xây dựng quê hương ngày càng phát triển đi lên.

- Hai là: phải tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, tổ chức Đảng phải là một khối thống nhất từ tư tưởng đến hành động. Từ đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân; sự liên kết mật thiết với quần chúng nhân dân, chính sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân tạo nên sức mạnh to lớn để xã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu như ngày hôm nay.

- Ba là: nắm vững quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, Đảng bộ đã làm tốt công tác vận động quần chúng. Đề cao vai trò đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, những mô hình, cách làm mới bên cạnh việc phải tuyên tuyền, vận động nhân dân thì đội ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành làm trước để đồng bào thấy được hiệu quả, hiểu được cách thức và từ đó tin tưởng, làm theo.

- Bốn là: chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng của xã trong việc tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Năm là: Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng việc giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội an toàn để các tầng lớp nhân dân yên tâm sản xuất, xây dựng quê hương.

- Sáu là: dưới sự lãnh dạo của Đảng bộ xã Hòa Bình, nhân dân các dân tộc xã Hòa Bình trong mọi điều kiện, hoàn cảnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, vào chủ trương, đường lối của Đảng từ đó có sự đoàn kết, gắn bó phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đồng lòng, chung sức, cùng nhau khắc phục khó khăn, thiếu thốn để vươn lên.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết nhất trí, phát duy dân chủ ở cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng quê hương xã Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Điều kiện tự nhiên của xã:

- Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Hòa Bình là 7.966,04ha, trong đó: đất sản xuất nông nghiệp là 87,92 ha; đất phi nông nghiệp 776,47ha; đất lâm nghiệp 7.084,79ha (trong đó: đất rừng sản xuất 522,22ha, đất rừng phòng hộ: 4.284,55ha, đất rừng đặc dụng: 2.278,01ha). Địa hình xã Hòa Bình chủ yếu là đồi núi phức tạp, phía Đông và phía Nam có đồi núi thấp, có lòng hồ Cao Vân cung cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ thành phố Cẩm Phả và một phần thành phố Hạ Long, con sông Diễn Vọng chạy qua; còn phía Bắc là đồi núi cao, có núi Thiên sơn cao hơn 1000m so với mực nước biển và tạo nhiều khe núi có nước chảy ra quanh năm, tạo nguồn nước để cung cấp nước sạch cho nhân dân. Phía Tây có núi đá vôi; rừng bảo tồn với hệ sinh thái đa dạng, thảm thực vật phong phú giúp lưu giữ nguồn nước, ngoài ra xã còn có nguồn tài nguyên đa dạng như than, cát, đá.

- Nhiệt độ không khí trung bình ở xã Hoà Bình là 26 độ C, Nhiệt độ cao nhất là 40 độ C,  Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 5,5 độ C.

          - Lượng mưa trung bình hằng năm là 1786mm, cao nhất là 2852mm, thấp nhất là 870mm. Lượng mưa được phân theo hai mùa rõ rệt, mùa mưa nhiều vào tháng 5 đến tháng 9 chiếm 75 - 85% tổng lượng mưa cả năm.

          - Độ ẩm không khí: Độ ẩm trung bình năm là 80%. Độ ẩm không khí có chênh lệch giữa các vùng nhưng không lớn và phụ thuộc vào địa hình, độ cao và có sự phân hóa theo mùa.

          - Gió: Có hai loại gió thịnh hành thổi theo hướng và mùa rõ rệt. Mùa Đông gió thường thổi theo hướng Bắc và Đông Bắc từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa Đông Bắc thường lạnh, giá rét, hanh khô. Về mùa hè, gió thường thổi theo hướng Nam, Đông Nam, từ tháng 5 đến tháng 9.

          4. Điều kiện kinh tế xã hội của xã:

          - Xã Hòa Bình có 02 thôn, tổng số 322 hộ dân, với 1308 nhân khẩu, trong đó: thôn Đồng Lá có 161 hộ, với 633 nhân khẩu; thôn Thác Cát có 161 hộ, với 675 nhân khẩu. Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 92,7%, với phong tục bản sắc văn hóa dân tộc sâu sắc, có thể kể đến như: Lễ cấp sắc của người dân tộc Dao Thanh phán, phong tục cúng lệ Làng… Tổng số lao động trong độ tuổi trên địa bàn xã là 855 người, trong đó số người trong độ tuổi có khả năng tham gia lao động là 847 người, tỷ lệ người có việc làm thường xuyên trên tổng số lao động có khả năng tham gia lao động là 90,7%, trình độ lao động qua đào tạo đạt 54,1%. Thu nhập bình quân trên đầu người trên địa bàn xã Hòa Bình đến cuối năm 2020 đạt 50,42 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã đến nay giảm xuống còn 1,9%; Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được đẩy mạnh, số hộ đạt gia đình văn hoá hằng năm đạt 80% trở lên, nhiều năm liền 2/2 thôn luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hoá, đặc biệt trong năm 2020 xã Hòa Bình có 01 thôn (Thác Cát) được UBND Thành phố tặng bằng khen 5 năm liên tục đạt danh hiệu Thôn văn hóa.

          - Cơ sở hạ tầng: xã Hòa Bình có tuyến đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn chạy qua địa bàn; tuyến đường Tỉnh lộ 326 chạy dọc địa bàn xã đã được nâng cấp với tổng chiều dài khoảng 4,2km, đường giao thông nông thôn thuộc chương trình xây dựng NTM với 2,65km đường liên thôn trục thôn, 8,3km đường ngõ xóm đã được bê tông hóa đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại thuận tiện và sản xuất của người dân trên địa bàn xã Hòa Bình. Với hệ thống 02 trạm bơm, 05 đập đầu mối và 1,5km kênh mương thủy lợi được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp thường xuyên phục vụ nhu cầu tưới cho 54,8ha đất nông nghiệp trên địa bàn xã; hệ thống điện lưới với 4,81km đường dây trung áp và 5,01km đường dây hạ áp, 04 trạm biến áp trên địa bàn với tổng công suất 350 KVA hoạt động ổn định đáp ứng đủ nhu cầu điện năng phục vụ cho sản xuất và dân sinh cho 100% hộ dân trên địa bàn; hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy tập trung của xã được đầu tư xây dựng góp phần cung cấp nước sinh hoạt cho 83% hộ dân trên địa bàn xã; Trường Mầm non xã Hòa Bình được đầu tư xây dựng khang trang, được công nhận đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2015, phục vụ tốt nhu cầu dạy và học cho con em nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt đầu năm 2021, trường TH&THCS xã Hòa Bình được UBND thành phố Hạ Long quan tâm đầu tư xây dựng với thiết kế nhà 3 tầng và hệ thống nhà phụ trợ sẽ đạt chuẩn Quốc gia khi đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho công tác dạy và học; Nhà văn hóa xã và Nhà văn hóa thôn đã được đầu tư xây dựng theo chương trình xây dựng NTM khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng động, hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao của nhân dân trên địa bàn xã.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27