Đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

số Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính dạng văn bản giấy để chứng thực bản sao bằng hình thức điện tử là đúng với bản chính. Bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính dạng văn bản giấy theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

https://halongcity.gov.vn/day-manh-trien-khai-chung-thuc-ban-sao-dien-tu-dap-ung-yeu-cau-chuyen-doi-so-p13n54774.html

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 29