Triển khai thành công Hóa đơn điện tử: Bước đột phá trong công tác thuế theo hướng chuyển đổi số, tạo nền tảng thuế điện tử

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra trên toàn thế giới, chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu với mọi quốc gia, doanh nghiệp và người dân. Nhận thấy tầm quan trọng và những lợi ích to lớn mà chuyển đổi số mang lại cho xã hội, Bộ Chính trị đã xác định chuyển đổi số là nội dung trọng tâm tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

https://quangninh.gov.vn/chuyen-de/chuyendoiso/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=121913

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37