Xã Hòa Bình đẩy mạnh cải cách hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và thực hiện chuyển đổi số toàn diện, UBND xã Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 về Kế hoạch cải cách hành chính xã Hòa Bình năm 2023; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu tích cực cải thiện thứ hạng về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số (SIPAS) thông qua cải thiện mạnh mẽ tổng điểm và điểm từng chỉ số thành phần.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã được đồng bộ, kiểm soát tập trung, nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, người dân. 100% các hồ sơ thủ tục hành chính được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, thành phố, đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt từ 99,7% trở lên. Hoàn thành 100% số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Hòa Bình

UBND xã Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trước hết, UBND xã tích cực tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân, trong đó vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đối với những thủ tục đủ điều kiện; hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Các Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của Tỉnh Quảng Ninh… UBND xã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về TTHC đều được xem xét, giải quyết kịp thời.

UBND xã Hòa Bình cũng đã thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên hình thức trực tuyến đáp ứng yêu cầu, nhu cầu sử dụng khai thác của các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp. Quý I năm 2023 đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận và giải quyết 131 hồ sơ TTHC, trong đó: đã giải quyết trước hạn là 130/131 hồ sơ = 99,2%, giải quyết đúng hạn là 01/131 hồ sơ = 0,8%; Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: UBND xã đã triển khai lắp đặt hòm thư góp đặt bên ngoài Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND xã để tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, phản ánh của người dân, tổ chức đến quy định và kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Trong quý I, UBND xã không nhận được đơn, thư kiến nghị phản ánh của người dân; Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã chấp hành nghiêm túc việc thực hiện lấy kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức giải quyết TTHC tại Bộ phận. Trong quý I, đã triển khai lấy 30 phiếu khảo sát, kết quả: 30/30 phiếu đánh giá từ hài lòng đến Rất hài lòng = 100%.

Thời gian tới, xã Hòa Bình tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBCC xã trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện; xây dựng nền hành chính của địa phương ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần thực hiện “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”. Xã luôn xác định nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để cải cách hành chính là động lực, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2023; đồng thời, lấy sự hài lòng của người dân và tổ chức làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 53